Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 0.68676
Pivot: 0.68215
Hỗ trợ: 0.67892

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hướng tăng dần của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của chúng tôi ở mức 0,68215 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 0.68676 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8% và phần mở rộng Fibonacci 161.8%. Giá đang giao dịch trên Ichimoku của chúng tôi, dự báo động lực tăng giá mạnh mẽ.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi ở mức 0.67892 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 100%.