Type:
Bearish Breakout

Các mức chính:
Kháng cự: 115.522
Pivot: 115.249
Hỗ trợ: 114.823

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hướng tăng của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng giá từ Pivot của chúng tôi ở mức 115.249 phù hợp với 38.2% và 61.8% mở rộng Fibonacci đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 115.522 phù hợp với dự báo Fibonacci 100% và 161.8%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 114.823 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2%.