Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 113.674
Pivot: 113.048
Hỗ trợ: 112.701

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang hợp nhất trong một tam giác. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của chúng tôi tại 113.048 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23.6% và 38.2% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 113.674 phù hợp với 100% phần mở rộng Fibonacci và mức thoái lui Fibonacci 38.2%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 112.701 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 61.8% và 61.8%.